Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Om skolen > Pedagogisk platform

Pedagogisk platform

Pedagogisk plattform for Molde vgs

Molde videregående skoles pedagogiske plattform utdyper vår overordnede visjon, den beskriver skolens kjerneverdier og den har som ambisjon å inspirere så vel langsiktige pedagogiske strategier som den daglige undervisningspraksis. 

Molde videregående skole kjennetegnes av å ha

 • høy faglig standard
 • trygge, kreative læringsmiljø
 • systematisk samarbeid for økt læring
 • gode relasjoner mellom elever og ansatte 
 1. Høy faglig standard
  Molde vgs. har en lang og stolt tradisjon for å holde fagfanen høyt, og i sitt daglige arbeid har både elever og ansatte fokus på faglig kvalitet og dybdelæring av fagstoff. Elevene vet hva de skal lære og hvilke forventninger som stilles til dem, de gis kvalitativt gode tilbakemeldinger og tydelige råd om hvordan de skal forbedre seg, samt at de fortløpende vurderer eget arbeid og sin egen faglige utvikling. Derfor stiller både elever og lærere godt forberedt til undervisning, det utvises god klasseledelse, kvalitativt godt vurderingsarbeid og skolen har en bevisst bruk av egne kvalitetsdata. 
 2. Trygge, kreative læringsmiljø
  Skolen har en kvalitet og forutsigbarhet som sikrer at alle elever og ansatte får utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger innenfor faglige og sosialt trygge rammer. Elevene motiveres til faglig nysgjerrighet, til å være spørrende og innovative i sitt møte med fagstoffet og til å undre seg over så vel faglige utfordringer som egen læring. Elevenes opplevelse av mestring er en forutsetning for videre faglig utvikling, og stimuleres derfor aktivt i skolehverdagen.
 3. Systematisk samarbeid for økt læring
  Profesjonelt og konkret samarbeid øker elevenes læring, og ved Molde vgs. samarbeider alle lærere om elevenes faglige utvikling og læringsmiljø. Lærerne inngår derfor i ulike læringsfellesskap og faglag, og vil slik både inspireres av og lære av sine kolleger. Samtidig har elevene stor nytte av faglig samarbeid seg imellom og til bevisst elevmedvirkning innenfor læringsprosesser og vurdering. 
 4. Gode relasjoner mellom elever og ansatte.
  For å sikre høy faglig standard, konstruktive læringsmiljøer og godt samarbeid, er vi helt avhengige av gode relasjoner mellom elever og ansatte. Slike relasjoner gis uttrykk ved gjensidige faglige forventinger mellom elev og lærer, ved gjensidig tillit og respekt og ved en positiv og engasjerende dialog – vi bryr oss med andre ord om hverandre. I skolemiljøet er læreren seg også bevisst sin helt sentrale rolle som motivator og inspirator for elevenes holdninger, læring og faglige trivsel.

Rollene våre i skolehverdagen

Som en videreføring av skolens visjon og ytterligere konkretisering av skolens pedagogiske plattform, er følgende gode rettesnorer for elever, foresatte og ansatte: 

Elevene ved Molde vgs.

 • stiller godt forberedt til undervisning
 • er utforskende, faglig nysgjerrige og aktive bidragsytere til et godt læringsmiljø
 • bidrar aktivt til elevdemokratiet og faglig elevmedvirkning
 • er seg bevisst og bidrar til gode holdninger mot mobbing, diskriminering, vold og rasisme
 • bidrar til trivsel, god orden og ryddighet i skolens fellesarealer
 • er lojale mot skolens reglement 

Foresatte for elever ved Molde vgs.

 • har hovedansvaret for elevenes oppdragelse og følger opp ungdommenes skolegang
 • har et medansvar for å bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole
 • bidrar til gode holdninger mot mobbing, diskriminering, vold og rasisme
 • inviteres til et meningsfullt og tillitsfullt samarbeid med skolen 

Lærerne ved Molde vgs.

 • har høy faglig og pedagogisk kompetanse og et engasjement for elevenes læring
 • samarbeider om elevenes utvikling og læring
 • er seg bevisst skolens visjon og legger til rette for elevenes undring
 • viser ansvar for å bidra til et godt og kreativt arbeidsmiljø for elever og kolleger
 • viser omsorg og interesse for elevenes helhetlige skolehverdag
 • viser lojalitet overfor styringsdokumenter og beslutninger tatt i organisasjonen
 • representerer og profilerer skolen på en positiv måte 

Ikke-pedagogisk personale ved Molde vgs.

 • kjenner skolens visjon og formål
 • yter god service til elever og øvrige ansatte
 • er seg tydelig bevisst rollen som trivsels- og miljøskapere
 • er synlige og positive i skolehverdagen  er seg bevisst betydningen av og bidrar til et godt samspill mellom elever og ansatte 

Ledelsen ved Molde vgs.

 • har elevenes faglige utvikling og læring i fokus
 • har ansvar for å skape og kvalitetssikre en skole med vekt på høy faglig standard og godt læringsmiljø
 • utvikler en lærende organisasjon og velfungerende læringsfellesskap
 • motiverer og støtter de ansatte i deres pedagogiske og faglige utvikling
 • er tydelig på hvilke forventninger som stilles til skolens personale, elever og deres foresatte  representerer og profilerer skolen på en positiv måte