Reglement

 

Det har blitt innført foreløpige unntak fra fraværsgrensa skoleåret 2020-21, de finner du her.

Vi kommer med mer informasjon så snart det blir lansert.

Du bør også følge med på skolen sine nettsider og informasjon om lokale bestemmelser. (Fraværsreglementet som vanligvis er gjeldende, finner du her)

Oppdatering om covid-19 (14.08.2020)

Foreløpige unntak frå fråværsgrensa skoleåret 2020-21, finn du her

Siste oppdateringar (07.08.19)

Fraværsgrensen og trafikkopplæring.  Se oppdatert fraværsreglement § 11 bokstav h. 

Deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensa. Det gjelder trygghetskurs på bane (4 timer) og andre og tredje del av trygghetsskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø), jf. forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven § 3-3. Det er kun gjort unntak fra de obligatoriske delene av kjøreopplæringen som er vanskelig å kombinere med skolehverdagen. Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve. Endringene gjelder fra 1. august 2019. 

Det skal ikke føres fravær for: Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte og intervju til læreplass, se oppdatert fraværsreglement § 15 bokstav f og g.

Fortsatt gjeldende: 

Uekte legeerklæringer er dokumentforfalskning (og straffbart) - elevene må få vite dette

Det kan ikke føres fravær som sanksjon for å ikke levere en oppgave (hvis for eksempel læreren og eleven ikke er i same rom)

Dokumentasjon bør bli vist frem fra første fraværsdag, og tas vare på av kontaktlærer. Dette kan sees i sammenheng med § 7 i fraværsreglementet som vi har praktisert over lengre tid.

Eleven må få mulighet til å legge frem dokumentasjon før det blir fattet enkeltvedtak om at eleven ikke får standpunktkarakter i fag. 

Dokumentasjonskrav:

Legeerklæring ved sykdom.

Kvittering eller bekreftelse på planlagte/ akutte timer hos lege, tannlege, sykehus og lignende.

Dokument som skal tas vare på etter arkivloven med forskrifter, skal arkiveres som fastsatt av skolen/skoleeier

Eleven skal ikke få fravær i et fag når eleven er på skolen og gjør noe annet faglig. Elevene skal alltid vite hvilket fag de har undervisning i. Se §§ 5 og 15 i Fraværsreglementet.

Eleven skal ikke få fravær i timer som skolen etter timeplanen har planlagt å tilby, men som likevel faller bort, for eksempel grunnet utløsning av brannalarm, mangel på vikar eller lignende.

Organisert studiearbeid og velferdsgrunner kan ikke benyttes for å unnta fravær i forbindelse med kjøreopplæring.

Kommer en elev for seint til timen, så skal han/hun ha fravær i minutter. Det finnes ingen absolutt grense på når det skal settes merknad på forseintkomming, men når undervisningen har startet så er en for sein til timen. Har en ikke gitt beskjed eller brutt ordensreglementet på annet vis, så skal en ha både fravær (en konsekvens) og merknad (straff).

Eleven mister ikke rett til underveisvurdering og har rett til å delta i faget selv om han/hun ikke får karakter.

Skolene bør ha gode rutiner for varsling, vi anbefaler varsling etter 5% fravær og samling og koordinering av varselbrev for utsending til foresette eller elever over 18 år.

Varsel for halvårsvurdering er ikke gyldig som varsel for standpunktkarakter. Det skal sendes eget varsel når eleven står i fare for ikke å få halvårsvurdering, og eget varsel når eleven står i fare for ikke å få standpunktkarakter.

Varselbrev skal ikke annulleres selv om eleven kommer med dokumentasjon. Hensikten med varsling er at eleven skal kunne rette opp i fraværet, enten med dokumentasjon, tilstedeværelse eller vurderingsgrunnlag der det er manglende. Rektor må sikre at reglene og rutinene for varsel om fare for ikke å få vurdering med karakter er kjent for alle lærerne.

Skolene bør arbeide med felles håndheving av ordensreglementet og rutiner for fraværsføring i sitt kollegium. Skoleeier viser til artikkel “Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen”

For å ivareta elever som har en vanskelig livssituasjon, kan rektor bruke skjønn for udokumentert fravær inntil 15%. Dette er en snever unntaksregel, der årsaken til fraværet er den avgjørende faktoren i den skjønnsmessige vurderingen til rektor.

Rektor avgjør om levert dokumentasjon på kronisk sykdom er egnet eller om det er behov for ny eller mer spesifikk dokumentasjon avhengig av egenarten til faget eller varigheten til erklæringen.

Fravær uten dokumentasjon kan føre til nedsatt karakter i orden eller adferd, og det er skolen som avgjør hvor mange slike merknader som fører til nedsatt karakter.

Det er nok med ett varsel i fag med flere karakterer, for eksempel norskfaget.

I språkfagene skal fagkoden til det skriftlige faget brukes for fraværsføring i Skolearena/Hypernet.

Føring av fravær på dokumentasjon:

Elever som bytter fag, men fortsetter som heltidselev, skal ha fravær ført på dokumentasjon.

Ved fritak i fag, skal ikke fravær i faget føres på dokumentasjon.

Ved fritak fra vurdering i faget, skal fravær føres. Eleven har da plikt til å delta i opplæringen.    

Tabell som viser eksempel på fraværsgrenser