Fraværsregler

Fraværsgrensen i korte trekk

Mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, kan føre til at eleven mister retten til halvårsvurdering med karakter eller standpunktvurdering. Eleven må legge fram godkjent dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen. Rektor kan etter søknad i helt spesielle tilfeller bestemme at eleven får karakter selv om ugyldig fravær er over 10 % (men ikke mer enn 15 %). Fraværsgrensen gjelder for enkeltfag.

Eleven får varsel ved fare for bortfall av karakter (gis når fraværet passerer 5 %). 

Hva regnes ikke som fravær?

 • Rådgivning på skolen
 • Samtale med helsesøster
 • Møte med PP-tjenesten
 • Utsatt – eller ny eksamen
 • Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer eller avdelingsleder
 • Elevrådsarbeid
 • Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

Eleven må ha papir/ dokumentasjon som viser hvorfor han/ hun var borte fra undervisningen

 Hva kan unntas fraværsgrensen?

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt utenom skolen
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt – eller internasjonalt nivå innen idrett eller kultur
 • Inntil to dager ved religiøse høgtider utenom Den norske kirke

Dokumentasjon av fravær

Dokumentasjon framvises første fraværsdag og tas vare på av kontaktlærer (egenmeldingsskjema ved sykdom finnes på Itslearning -> 01 Fellesrom -> Ressurser - > Skjema -> «Egenmeldingsskjema for elever»

Ellers må eleven legge fram følgende dokumentasjon dersom fraværet overstiger 10 %:

 • Dokumentasjon ved helse- og velferdsgrunner
 • Legeerklæring
 • Dokumentasjon fra fysioterapeut, tannlege eller psykolog
 • Egenerklæring ved dokumentert kronisk sykdom eller udiagnostisert sykdom under utredning (rektor godkjenner)
 • Begravelse – erklæring fra foreldre eller egenerklæring (når myndig)

Hva må skolen gjøre?

Står eleven i fare for å miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, må faglærer sende ut varsel. Om eleven mister standpunktkarakter, har han/ hun klagerett. Mister eleven halvårsvurdering med karakter i et fag, har han/ hun ikke klagerett. Ved bortfall av karakter, skal det føres karakter IV

Hva skjer dersom eleven ikke får karakter?

Eleven kommer ikke inn på neste årstrinn (må evt ta kurset om igjen – f.eks. Vg1). Har eleven mål om å få studiekompetanse, blir det vanskelig/ umulig å få førstegangsvitnemål. Dette medfører i verste fall at eleven ikke får inntak ved høyskole/ universitet eller lærekontrakt/ fagbrev. Det kan også medføre utfordringer med å få andre jobber.

Samarbeid mellom skole og foreldre er helt avgjørende for å unngå at elever faller ut av den videregående skolen. Ta umiddelbart kontakt med skolen om dere har spørsmål eller bekymringer.

Kontakt