Tilbake til vanlige fraværsregler etter høstferien

Etter høstferien er den midlertidige fraværsforskriften som ble opprettet på grunn av koronaepidemien opphevet, og den opprinnelige forskriften er gjeldende. Dette betyr at elever i utgangspunktet ikke kan ha mer enn 10% udokumentert fravær i et fag.

Skriv ut

Har en elev mer enn 10% udokumentert fravær får eleven "IV" (ikke vurdert) til halvårskarakter eller standpunktkarakter. Merk at hvis en elev har IV i et fag til våren, er eleven ikke kvalifisert til å komme inn på neste skoleår. Elever i Vg3 med IV i staundpunkt i ett eller flere fag får ikke vitnemål.

Enkelte typer fravær som sykdom, bruk av helsetjenester, tannlegetimer, velferdsgrunner og deler av kjøreopplæringen kan dokumenteres og det unntas da fra 10% - regelen. Oversikt over hvilke typer fravær som kan dokumenteres finner en her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/.  

Legg merke til at egenmelding eller melding fra foreldre i de aller fleste tilfellene ikke er tilstrekkelig dokumentasjon.  

Dokumentert fravær telles ikke med i 10%-grensen, men det kommer på vitnemålet til eleven. Enkelte typer fravær kan eleven selv søke om å få trukket fra, slik at det ikke kommer på vitnemålet. Informasjon om dette finner du her: https://mrfylke.no/media/filer/kompetanse-og-naering/utdanning/fraavaersreglement 

Kontakt