Korona

Ved skolestart følger vi grønt nivå. Det betyr at skolehverdagen kan gjennomføres tilnærmet normalt, uten større inngrep som organisering i kohorter etc. Likevel, vi må fortsatt følge noen elementære smitteverntiltak: 

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. 
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig og sørge for god håndhygiene. 

Konkret betyr dette at vi fra skolestart kan samle hele klassetrinn i aulaen, at to klasser gjerne kan se film sammen i et auditorium, at vi kan ta imot besøk utenfra og ellers organisere undervisningen slik vi ønsker. Vi vil også ha rektors orientering muntlig på personalrommet hver torsdag ca. kl. 11:40. 

Fra skolestart kan testing erstatte smittekarantene for elever, men ikke for ansatte. Det betyr at dersom en person får påvist korona kan elever som er i nærkontakt teste seg istedenfor å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene. Lokale smittevernmyndigheter har fortsatt ansvar for testing, smittesporing og varsling. 

Elever som må være hjemme pga sykdom, karantene eller er i risikogruppe, har krav på å få opplæring hjemme dersom fraværet er langvarig. Hvis eleven må være hjemme en uke eller mer eller gjentatte ganger, vil fraværet ifølge Udir regnes som langvarig, og eleven skal få opplæring hjemme. Det understrekes videre at skolen må være særlig oppmerksom på elever med særlige behov og elever som har flere kortere fraværsperioder. Her er det viktig å sikre tilstrekkelig kontinuitet i opplæringen. Hold god kontakt med trinnansvarlig. 

Myndighetene legger opp til at de midlertidige reglene for fraværsføring vi kjenner fra forrige skoleår skal videreføres, men at de kan endres dersom smittesituasjonen og smitteverntiltakene tilsier det. 

Personalrommet, kantina og andre fellesarealer vil være åpne uten særskilte restriksjoner.

Snarveier

Kontakt