Rollene våre i skolehverdagen

 

Som en videreføring av skolens visjon og ytterligere konkretisering av skolens pedagogiske plattform, er følgende gode rettesnorer for elever, foresatte og ansatte: 

Elevene ved Molde vgs.

 • stiller godt forberedt til undervisning
 • er utforskende, faglig nysgjerrige og aktive bidragsytere til et godt læringsmiljø
 • bidrar aktivt til elevdemokratiet og faglig elevmedvirkning
 • er seg bevisst og bidrar til gode holdninger mot mobbing, diskriminering, vold og rasisme
 • bidrar til trivsel, god orden og ryddighet i skolens fellesarealer
 • er lojale mot skolens reglement 

Foresatte for elever ved Molde vgs.

 • har hovedansvaret for elevenes oppdragelse og følger opp ungdommenes skolegang
 • har et medansvar for å bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole
 • bidrar til gode holdninger mot mobbing, diskriminering, vold og rasisme
 • inviteres til et meningsfullt og tillitsfullt samarbeid med skolen 

Lærerne ved Molde vgs.

 • har høy faglig og pedagogisk kompetanse og et engasjement for elevenes læring
 • samarbeider om elevenes utvikling og læring
 • er seg bevisst skolens visjon og legger til rette for elevenes undring
 • viser ansvar for å bidra til et godt og kreativt arbeidsmiljø for elever og kolleger
 • viser omsorg og interesse for elevenes helhetlige skolehverdag
 • viser lojalitet overfor styringsdokumenter og beslutninger tatt i organisasjonen
 • representerer og profilerer skolen på en positiv måte 

Ikke-pedagogisk personale ved Molde vgs.

 • kjenner skolens visjon og formål
 • yter god service til elever og øvrige ansatte
 • er seg tydelig bevisst rollen som trivsels- og miljøskapere
 • er synlige og positive i skolehverdagen  er seg bevisst betydningen av og bidrar til et godt samspill mellom elever og ansatte 

Ledelsen ved Molde vgs.

 • har elevenes faglige utvikling og læring i fokus
 • har ansvar for å skape og kvalitetssikre en skole med vekt på høy faglig standard og godt læringsmiljø
 • utvikler en lærende organisasjon og velfungerende læringsfellesskap
 • motiverer og støtter de ansatte i deres pedagogiske og faglige utvikling
 • er tydelig på hvilke forventninger som stilles til skolens personale, elever og deres foresatte  representerer og profilerer skolen på en positiv måte