Eksamen som privatist

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får man ikke standpunktkarakter i faget.

Infoplakat skriftlig privatisteksamen

På https://kandidat.udir.no/ søker du opp din fagkode du er oppmeldt i. Her finner du informasjon om hva du må ha med deg på eksamensdagen, hvilke hjelpemidler du har tilgang til og hvordan eksamen gjennomføres. 

Påmelding

Den som ønsker å ta eksamen som privatist må melde seg på i portalen VismaInSchool

Vær nøye med registrering av alle opplysninger. Korrekt e-postadresse og telefonnummer er nødvendig for å kunne få informasjon fra skole.

Portalen er åpen i disse periodene:

  • Oppmelding våreksamen: 15. januar - 1. februar
  • Oppmelding høsteksamen: 1. september - 15. september

Det er svært viktig at du bruker riktig fagkode, for flere ulike fagkoder kan ha samme eller tilnærmet samme benevnelse.

Gjør oppmerksom på at det i nye fagkoder for skriftlig eksamen i ny læreplan etter LK20 ikke lenger vil være mulig å gjennomføre eksamen på papir.

Det er viktig at du setter deg inn i de ulike ordningene, se "Oppmelding til privatist rettledning" nederst på denne siden.

Betalingsinformasjon og gjeldende priser kommer fram i portalen.

Har du behov for særskilt tilrettelegging så må du søke om dette innen 30.09 for høsteksamen og 15. februar for våreksamen. Dette gjør du inne i privatistportalen VismaInSchool under "Profil".

 

Skriftlige eksamener (S)

Forberedelsesdel

Noen fag har forberedelsesdel. Dette ser du i VismaInSchool. Forberedelsesdelen er tilgjengelig inne på Udir sin nettside fra kl. 09.00 på forberedelsesdagen eller du kan henvende deg i resepsjonen på skolen fra kl. 09.00 på forberedelsesdagen.

Hjelpemidler

Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke avhenger av faget og kan deles i tre kategorier:

  • Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett
  • Eksamen med begrenset tilgang til internett
  • Eksamen med fri tilgang til internett

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/#hjelpemidler

Muntlig eksamen (M)

Leseliste

Det er nødvendig å levere leselister for å klargjøre for eksaminator og sensor hva det er du har arbeidet med. Du bør f.eks. oppgi hvilken lærebok du har støttet deg til for å nå målene i læreplanen, hvilke prosjekt du har jobbet med, hvilke romaner eller annen tilleggslitteratur du har lest i de fag der læreplanen krever det osv. Det eksisterer ingen godkjenningsordning av leselisten. Hvis det er mangler ved leselisten i forhold til læreplanen, er det læreplanen som er bestemmende for hva du blir prøvet i. 

Fristen for å levere leseliste til skolen er satt til 1. april/15. oktober. Denne fristen er absolutt, og det vil ikke bli purret eller tatt imot leselister etter denne dato. Kandidater som ikke leverer leseliste, vil bli eksaminert på bakgrunn av læreplanen alene. 

Gjennomføring

Kandidaten trekker en oppgave, setter seg på lukket rom og forbereder seg med hjelpemidler i ca 30 min. - Kandidaten får ta med notatene fra forberedelsesdelen inn til sensorene. - Eksaminering (samtale/høring om temaet) ca 30 min.

Muntlig praktisk eksamen (MP)

Leseliste

Det er nødvendig å levere leselister for å klargjøre for eksaminator og sensor hva det er du har arbeidet med. Du bør f.eks. oppgi hvilken lærebok du har støttet deg til for å nå målene i læreplanen, hvilke prosjekt du har jobbet med, hvilke elevøvelser du har utført i eksperimentelle fag osv. Det eksisterer ingen godkjenningsordning av leselisten. Hvis det er mangler ved leselisten i forhold til læreplanen, er det læreplanen som er bestemmende for hva du blir prøvet i.

Fristen for å levere leseliste til skolen er satt til satt til 1. april/15. oktober. Denne fristen er absolutt, og det vil ikke bli purret eller tatt imot leselister etter denne dato. Kandidater som ikke leverer leseliste, vil bli eksaminert på bakgrunn av læreplanen alene.

Gjennomføring

45 minutter før eksamen starter trekker kandidaten tema/problemstilling.  Kandidaten sitter på eget rom og forbereder seg med hjelpemidler. - Forberedelse inntil 45 min. - Kandidaten får ta med notatene fra forberedelsesdelen inn til sensorene. - Eksaminering inntil 45 min.

Ulike krav til eksamen

For noen fag kreves det at en tar både skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen for å få faget godkjent. Se "se "Oppmelding til privatist rettledning" nederst på siden.

Skriftlig eksamen 

Her er oversikt over fag, datoer og rom for skriftlige eksamener som blir arrangert ved Molde videregående skole høsten 2022.

Datoer for sentralgitt skriftlig eksamen finner du her: www.udir.no

Datoer for lokalgitt skriftlig eksamen finner du her: vigoiks.no

Oppmøte

Alle eksamenskandidater møter på Molde videregående skole i Øvre veg 23.

Til skriftlig eksamen skal alle kandidater møte opp senest kl. 08:30. Eksamen starter kl. 09:00.

Mobiler og smartklokker

Mobiltelefoner og smartklokker skal slås av og blir samlet inn. Husk og ta med alt du trenger av skrivesaker, hjelpemidler og legitimasjon. 

​​​​​​

For deg som skal bruke PC

Krav til utstyr

Du må selv medbringe PC med nødvendig strømforsyning. PC-en må være oppdatert og klar for å bruke nødvendig programvare.

Bruk av nettbrett eller Chromebook er ikke tillatt under eksamen.

Nødvendig programvare

Du er ansvarlig for å ha nødvendig programvare installert på PC-en før eksamen starter. Aktuell programvare avhenger av hvilket fag du har eksamen i. Tekstbehandlingsprogram (f.eks. Microsoft Office eller Open Office) er nødvendig i alle fag.

Geogebra og regneark er nødvendig for eksamen i de fleste realfagene.

Bruk av oversettelsesprogram ikke er tillatt.

IKT-basert prøvegjennomføring

Del 1 av 2-delte eksamener (matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2) skal leveres på papir. Del 2 skal leveres digitalt da det ikke blir anledning til å skrive ut. Besvarelser bør lagres som PDF-fil før innlevering. Sørg for at du er kjent med hvordan du lagrer besvarelsen din som PDF-fil.

Alle besvarelser, unntatt del 1 av 2-delt eksamen, skal leveres elektronisk på https://kandidat.udir.no/

Nettbaserte hjelpemidler under eksamen

Det er ulike regler for hvilke hjelpemidler som er lov å bruke på selve eksamensdagen, for de ulike fagene.  Utdanningsdirektoratet legger nasjonale føringer for hvilke hjelpemidler som er tillatt å bruke under eksamen.

VIGO er ansvarlig for å utarbeide oppdatert oversikt over hvilke nettressurser som er tillatte hjelpemidler under eksamen.

PreSens

Ved skriftlig eksamen, der kandidaten benytter datamaskin som hjelpemiddel, skal programvaren PreSens benyttes. PreSens er en applikasjon som kontrollerer hvilket nettverk kandidaten er tilkoblet, og varsler eksamensvakten dersom kandidaten kobler seg til et annet nettverk enn det som er tillatt. For at kandidaten skal kunne bruke sin egen datamaskin til eksamen, må PreSens være installert på maskinen.

Mer info og lenke til nedlasting av PreSens finnes på presens.mrfylke.no

Snarveier