Visjon og pedagogisk plattform

Molde videregående skoles pedagogiske plattform utdyper vår overordnede visjon, den beskriver skolens kjerneverdier og den har som ambisjon å inspirere så vel langsiktige pedagogiske strategier som den daglige undervisningspraksis. 

Molde videregående skole kjennetegnes av å ha

  1. Høy faglig standard. Molde vgs. har en lang og stolt tradisjon for å holde fagfanen høyt, og i sitt daglige arbeid har både elever og ansatte fokus på faglig kvalitet og dybdelæring av fagstoff. Elevene vet hva de skal lære og hvilke forventninger som stilles til dem, de gis kvalitativt gode tilbakemeldinger og tydelige råd om hvordan de skal forbedre seg, samt at de fortløpende vurderer eget arbeid og sin egen faglige utvikling. Derfor stiller både elever og lærere godt forberedt til undervisning, det utvises god klasseledelse, kvalitativt godt vurderingsarbeid og skolen har en bevisst bruk av egne kvalitetsdata. 
  2. Trygge, kreative læringsmiljø. Skolen har en kvalitet og forutsigbarhet som sikrer at alle elever og ansatte får utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger innenfor faglige og sosialt trygge rammer. Elevene motiveres til faglig nysgjerrighet, til å være spørrende og innovative i sitt møte med fagstoffet og til å undre seg over så vel faglige utfordringer som egen læring. Elevenes opplevelse av mestring er en forutsetning for videre faglig utvikling, og stimuleres derfor aktivt i skolehverdagen.
  3. Systematisk samarbeid for økt læring. Profesjonelt og konkret samarbeid øker elevenes læring, og ved Molde vgs. samarbeider alle lærere om elevenes faglige utvikling og læringsmiljø. Lærerne inngår derfor i ulike læringsfellesskap og faglag, og vil slik både inspireres av og lære av sine kolleger. Samtidig har elevene stor nytte av faglig samarbeid seg imellom og til bevisst elevmedvirkning innenfor læringsprosesser og vurdering. 
  4. Gode relasjoner mellom elever og ansatte. For å sikre høy faglig standard, konstruktive læringsmiljøer og godt samarbeid, er vi helt avhengige av gode relasjoner mellom elever og ansatte. Slike relasjoner gis uttrykk ved gjensidige faglige forventinger mellom elev og lærer, ved gjensidig tillit og respekt og ved en positiv og engasjerende dialog – vi bryr oss med andre ord om hverandre. I skolemiljøet er læreren seg også bevisst sin helt sentrale rolle som motivator og inspirator for elevenes holdninger, læring og faglige trivsel.